ოპერაციების კონტროლის ცენტრი – OCC

ზოგადი ინფორმაცია

ოპერაციების საკონტროლო ცენტრის მიზანია ცენტრალიზებული ოთახის მეშვეობით დისპერსიული ობიექტების ან მომსახურებისთვის კონტროლისა და ზედამხედველობის ფიზიკური შესაძლებლობის შექმნა. პირველი საკონტროლო ცენტრები გამოყენებულ იქნა ქარხნის გარემოში მთელს მსოფლიოში 1920-იან წლებში. სასიცოცხლო ობიექტების საკონტროლო ოთახები ზოგადად დახურულია ფართო საზოგადოებისთვის უსაფრთხოების ზომების დაცვით, მართვის პანელზე მრავალჯერადი ელექტრონული სურათის დამუშავება და მართვა

მომსახურება